V tomto článku popíšeme, proč blížící se veřejné projednání je poslední legitimní možností ovlivnit podobu návrhu územního plánu. Zajímáme se o tuto problematiku proto, že se snažíme prosadit do územního plánu tzv. „Severní obchvat“, podle našeho názoru klíčovou silniční komunikaci – přinese především zklidnění dopravy ve městě. Bohužel v této chvíli nevíme, zda se tento návrh v územním plánu objeví či nikoli. Činíme konkrétní kroky, aby „Severní obchvat“ v tomto klíčovém dokumentu byl.

Zastupitelstvo města Rudná rozhodlo o pořízení nového územního plánu a 18.5.2016 schválilo jeho zadání.

V září 2017 proběhlo tzv. společné jednání, což je projednání návrhu územního plánu Rudná s dotčenými orgány státní správy, se správci sítí technické infrastruktury, s okolními obcemi a s veřejností. Dotčené orgány a správci sítí uplatnili svá stanoviska, okolní obce a veřejnost své připomínky k návrhu. Pořizovatel, kterým je Městský úřad Rudná, zastoupený panem Ing. arch. Zdeňkem Kindlem (na základě smlouvy uzavřené s městem Rudná, zastoupeném starostou), spolu s určeným zastupitelem, panem starostou Lubomírem Kocmanem, vyhodnotili obdržená stanoviska a připomínky, rozhodli, co bude zapracováno a co ne, a předali pokyny k úpravě návrhu zpracovateli nového územního plánu, společnosti Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

Nyní čeká upravený návrh územního plánu tzv. veřejné projednání. To znamená, že bude kompletní dokumentace návrhu k dispozici k nahlédnutí jak na Městském úřadě Rudná, tak na internetových stránkách úřadu. K upravenému návrhu se budou znovu vyjadřovat všechny dotčené orgány a správci sítí, sousední obce a veřejnost. Návrh bude v určené předem veřejně oznámené datum (vyhláškou na úřední desce úřadu) představen zpracovatelem. Každý bude moci podat k návrhu připomínky, dotčení vlastníci pozemků námitky. Všechny připomínky a námitky budou znovu pořizovatelem a určeným zastupitelem, tedy panem Ing. arch. Kindlem a panem starostou Kocmanem, vyhodnoceny. Buď budou požadavky zapracovány a bude znovu upraven návrh, anebo budou připomínky a námitky odmítnuty se zdůvodněním, proč nebudou zapracovány.

V případě, že by došlo k podstatným úpravám návrhu, bude se konat opakované veřejné projednání. Při něm je ale možné se vyjadřovat pouze k upravovaným věcem.

Zastupitelstvo pak bude rozhodovat o všech námitkách a připomínkách, to znamená, že bude zastupitelstvu předloženo k odsouhlasení vyhodnocení každé obdržené námitky a připomínky k návrhu územního plánu s informací, zda byla zapracována. V případě, že nebyla, bude uvedeno zdůvodnění, proč.

Po odsouhlasení rozhodnutí o námitkách a připomínkách budou zastupitelé hlasovat o vydání nového územního plánu Rudná jako o opatření obecné povahy. V tuto chvíli už nelze o obsahu návrhu diskutovat, lze jej pouze schválit (vydat) nebo zamítnout (případně i vrátit k úpravě, ale s novými projednáními).

Zastupitelé tedy svým hlasováním vstupují do procesu pořízení územního plánu pouze třikrát. Nejdříve rozhodnou o pořízení územního plánu, poté schvalují jeho zadání a na konci rozhodují o námitkách a připomínkách a hlasují o vydání územního plánu. V rámci společného projednání a veřejného jednání se zastupitelstvo nevyjadřuje, vše je na určeném zastupiteli, pořizovateli a zpracovateli. Zastupitel ale může v rámci výše zmíněných projednání podat námitku nebo připomínku tak, jako ostatně každý občan. Na připomínky i námitky podané mimo projednání není brán zřetel. Proto je nezbytné je podat v určeném termínu.

Pro všechny občany města Rudná je tedy třeba, aby si hlídali, kdy bude veřejné projednání návrhu nového územního plánu Rudná, protože to je jediná a poslední možnost, kdy mohou podobu návrhu ovlivnit. Územní plán je vizí rozvoje města na mnoho let do budoucna, je závazný a lze jej měnit pouze složitým projednáváním, v podstatě shodným jako při pořizování nového územního plánu.